• Regler og rutiner

 • Reglement for eierskap og økonomisk ansvar for elev-PC-er på vg2 og vg3

  • Skriv ut
  • Tips en venn

  Revidert 01.08.2013


  1. Virkeområde

  2. Generelt

  3. Utstyr som omfattes av reglementet

  4. Betaling av egenandel

  5. Rett til å overta PC-en

  6. Bruk av utstyret

  7. Feil og skade mv

  8. Erstatnings-PC


   

  1. Virkeområde

  Reglementet gjelder for alle elever som går på vg2 og vg3 skoleåret 2013/14. Elever som går på vg1 skoleåret 2013/14, er omfattet av en ny PC-ordning som vil være innfaset på alle trinn fra og med skolestart 2015/16.

  Med elev-PC menes ulike typer bærbare datamaskiner, herunder også Mac. PC-en tilhører fylkeskommunen v/skolen, men disponeres av eleven.

  2. Generelt

  Fylkestinget i Akershus har bestemt at undervisningen på vg1, vg2 og vg3 skal organiseres slik at elevene må benytte bærbar PC i undervisningen. Reglementet er i hovedsak basert på § 19-6 i forskrift til opplæringsloven, som lyder:

  § 19-6. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

  Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Frå 1. august 2008 gjeld ansvaret for elevar på vidaregåande trinn 3 og frå 1. august 2009 gjeld ansvaret elevar på vidaregåande trinn 1.

  Dersom skoleeigar organiserer opplæringa på ein måte som krev at elevane må

  ha berbar pc, kan skolen krevje ein årleg eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden for pc-en. Eigendelen kan ikkje setjast høgare enn den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde utstyrsstipendet. Etter vidaregåande skole skal eleven få behalde pc-en.

  Elevar som ikkje fullfører opplæringa skal få tilbod om å kjøpe pc-en. Samla betaling kan ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkjebehovsprøvde utstyrsstipendet berekna på avbrotstidspunktet.

  Utover dette er reglementet basert på alminnelig norsk erstatningsrett samt ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler og IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune.

  3. Utstyr som omfattes av reglementet

  Reglementet omfatter bærbar elev-PC med lader og bæreveske/etui.

  Akershus fylkeskommune er eier av PC-en inntil det eventuelt overdras til eleven etter nedenstående bestemmelser.

  4. Betaling av egenandel

  Alle elever betaler en årlig egenandel for å benytte utstyret.

  Egenandelen tilsvarer den til enhver tid gjeldende, laveste stipendsats for årlig, ikke-behovsprøvd utstyrsstipend.

  Akershus fylkeskommune sender faktura til elevene i løpet av høsten hvert skoleår.

  Det gis 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter. Disse beregnes etter gjeldende satser i forsinkelsesrenteloven 17.12.1976 nr. 100 og inkassoloven 13.05.1988 nr. 26.

  Dersom en elev får disponere en PC som var brukt i ett år før eleven mottok den, skal egenandel kun betales for to år. Dersom PC-en var brukt i to år før eleven mottok den, skal egenandel kun betales for ett år.

  5. Rett til å overta PC-en

  Ved avsluttet skolegang har elevene rett til å overta eiendomsretten til PC-en mot evt. vederlag, beregnet etter de nedenstående bestemmelsene. Dette gjelder også dersom en elev avbryter opplæringen. Dersom eleven ikke ønsker å overta PC-en, skal den leveres tilbake til skolen.

  Elever som avbryter opplæringen etter 1.10, skal betale egenandel for det påbegynte skoleåret uavhengig av om eleven ønsker å beholde utstyret. Unntaket er elever som avbryter Vg1 før 31.12. I slike tilfeller kan skolen kreve PC-en innlevert, og eleven ha krav på tilbakebetaling av eventuelt innbetalt egenandel.

  Elever som har betalt tre egenandeler for en PC, overtar utstyret uten ekstra kostnad. Hvis en eller flere egenandeler for PC-en er ubetalt når eleven fullfører videregående skole, må disse egenandelene betales før eleven overtar utstyret.

  6. Bruk av utstyret

  Eleven har ansvar for at PC-en ikke blir disponert av andre. PC-en skal håndteres med forsiktighet slik at den ikke utsettes for fare. Bruk av PC-en reguleres for øvrig av ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler og IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med evt. lokale tillegg ved skolen eleven går på.

  I tillegg til dette gjelder følgende regler spesielt:

  • Løft aldri PC-en i skjermen.
  • Oppbevar PC-en i vesken/etuiet du fikk utlevert sammen med PC-en.
  • Påse at det ikke ligger andre gjenstander i vesken som kan skade PC-en.
  • Når du åpner opp PC-en: Pass på at skjermen ikke bøyes for langt tilbake slik at skjermen brekkes mot hengslene.
  • Når du lukker igjen PC-en: Påse at det ikke ligger gjenstander mellom skjerm og tastatur.
  • Sett ikke PC-en til lading på pulten uten at du har kontroll på situasjonen.
  • Oppbevar ikke drikke på samme bord/pult som PC-en.
  • Når du forflytter deg mellom klasserom eller undervisningsrom, skal PC-en pakkes ned i PC-vesken/etuiet.
  • Det er ikke tillatt å tegne, ripe inn eller klistre klistremerker på PC-en. Unntaket er navnelapp.

  7. Feil og skade mv.

  Feil ved PC-en må meldes til skolen umiddelbart.

  Dersom det oppstår skade på PC-en eller den går tapt, kan skolen på vegne av Akershus fylkeskommune kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. For elever under 18 år vises det til skadeserstatningsloven § 1-1 om elevens eget ansvar ved skader voldt forsettlig eller uaktsomt, og til skadeserstatningsloven § 1-2 om foreldrenes ansvar.

  Det faktiske, økonomiske tapet ved totalskadet / tapt PC beregnes til netto innkjøpspris, redusert med 1/3 for hvert skoleår [1] som er gått siden PC-en første gang ble tatt i bruk.

  Ved reparerbar skade på følgende utstyr, eller tap av deler, er elevens ansvar begrenset til følgende beløp:

  Tap/skade på:

   

  Skjerm

  standard

  PC

  Skjerm

  kraftig

  PC/MAC

  Tastatur

  Batteri

  Lader

  PC/MAC

  Veske

  Chassis

  Harddisk

  Egenandel kr:

  1000,-

  1500,-

  250,-

  300,-

  150,-/450,-

  100,-

  1000,-

  350,-

  Beløpene i tabellen er å anse som maksbeløp, og kan fravikes i enkelte tilfeller etter vurdering fra skolen.

  8. Erstatnings-PC

  Når PC-en er blitt totalskadet eller har gått tapt, og eventuelle krav i henhold til pkt. 8 er gjort opp, kan eleven få annet, tilnærmet likeverdig utstyr på de samme betingelser som gjaldt for det opprinnelige. Frem til krav i henhold til pkt. 7 er gjort opp, vil eleven få låne PC av skolen i de situasjonene PC er påkrevet etter skolens vurdering.


  1. Med skoleår menes perioden fra skoleåret starter til skolens siste offisielle skoledag. Dersomdet oppstår skade på PCen eller PCen går tapt i påfølgende sommerferie, regnes dette som neste skoleår i nedskrivingssammenheng.

   

  Reglement for eierskap og økonomisk ansvar for elev-PC-er på vg2 og vg3

  • Skriv ut
  • Tips en venn

  Revidert 01.08.2013


  1. Virkeområde

  2. Generelt

  3. Utstyr som omfattes av reglementet

  4. Betaling av egenandel

  5. Rett til å overta PC-en

  6. Bruk av utstyret

  7. Feil og skade mv

  8. Erstatnings-PC


   

  1. Virkeområde

  Reglementet gjelder for alle elever som går på vg2 og vg3 skoleåret 2013/14. Elever som går på vg1 skoleåret 2013/14, er omfattet av en ny PC-ordning som vil være innfaset på alle trinn fra og med skolestart 2015/16.

  Med elev-PC menes ulike typer bærbare datamaskiner, herunder også Mac. PC-en tilhører fylkeskommunen v/skolen, men disponeres av eleven.

  2. Generelt

  Fylkestinget i Akershus har bestemt at undervisningen på vg1, vg2 og vg3 skal organiseres slik at elevene må benytte bærbar PC i undervisningen. Reglementet er i hovedsak basert på § 19-6 i forskrift til opplæringsloven, som lyder:

  § 19-6. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

  Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Frå 1. august 2008 gjeld ansvaret for elevar på vidaregåande trinn 3 og frå 1. august 2009 gjeld ansvaret elevar på vidaregåande trinn 1.

  Dersom skoleeigar organiserer opplæringa på ein måte som krev at elevane må

  ha berbar pc, kan skolen krevje ein årleg eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden for pc-en. Eigendelen kan ikkje setjast høgare enn den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde utstyrsstipendet. Etter vidaregåande skole skal eleven få behalde pc-en.

  Elevar som ikkje fullfører opplæringa skal få tilbod om å kjøpe pc-en. Samla betaling kan ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkjebehovsprøvde utstyrsstipendet berekna på avbrotstidspunktet.

  Utover dette er reglementet basert på alminnelig norsk erstatningsrett samt ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler og IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune.

  3. Utstyr som omfattes av reglementet

  Reglementet omfatter bærbar elev-PC med lader og bæreveske/etui.

  Akershus fylkeskommune er eier av PC-en inntil det eventuelt overdras til eleven etter nedenstående bestemmelser.

  4. Betaling av egenandel

  Alle elever betaler en årlig egenandel for å benytte utstyret.

  Egenandelen tilsvarer den til enhver tid gjeldende, laveste stipendsats for årlig, ikke-behovsprøvd utstyrsstipend.

  Akershus fylkeskommune sender faktura til elevene i løpet av høsten hvert skoleår.

  Det gis 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter. Disse beregnes etter gjeldende satser i forsinkelsesrenteloven 17.12.1976 nr. 100 og inkassoloven 13.05.1988 nr. 26.

  Dersom en elev får disponere en PC som var brukt i ett år før eleven mottok den, skal egenandel kun betales for to år. Dersom PC-en var brukt i to år før eleven mottok den, skal egenandel kun betales for ett år.

  5. Rett til å overta PC-en

  Ved avsluttet skolegang har elevene rett til å overta eiendomsretten til PC-en mot evt. vederlag, beregnet etter de nedenstående bestemmelsene. Dette gjelder også dersom en elev avbryter opplæringen. Dersom eleven ikke ønsker å overta PC-en, skal den leveres tilbake til skolen.

  Elever som avbryter opplæringen etter 1.10, skal betale egenandel for det påbegynte skoleåret uavhengig av om eleven ønsker å beholde utstyret. Unntaket er elever som avbryter Vg1 før 31.12. I slike tilfeller kan skolen kreve PC-en innlevert, og eleven ha krav på tilbakebetaling av eventuelt innbetalt egenandel.

  Elever som har betalt tre egenandeler for en PC, overtar utstyret uten ekstra kostnad. Hvis en eller flere egenandeler for PC-en er ubetalt når eleven fullfører videregående skole, må disse egenandelene betales før eleven overtar utstyret.

  6. Bruk av utstyret

  Eleven har ansvar for at PC-en ikke blir disponert av andre. PC-en skal håndteres med forsiktighet slik at den ikke utsettes for fare. Bruk av PC-en reguleres for øvrig av ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler og IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med evt. lokale tillegg ved skolen eleven går på.

  I tillegg til dette gjelder følgende regler spesielt:

  • Løft aldri PC-en i skjermen.
  • Oppbevar PC-en i vesken/etuiet du fikk utlevert sammen med PC-en.
  • Påse at det ikke ligger andre gjenstander i vesken som kan skade PC-en.
  • Når du åpner opp PC-en: Pass på at skjermen ikke bøyes for langt tilbake slik at skjermen brekkes mot hengslene.
  • Når du lukker igjen PC-en: Påse at det ikke ligger gjenstander mellom skjerm og tastatur.
  • Sett ikke PC-en til lading på pulten uten at du har kontroll på situasjonen.
  • Oppbevar ikke drikke på samme bord/pult som PC-en.
  • Når du forflytter deg mellom klasserom eller undervisningsrom, skal PC-en pakkes ned i PC-vesken/etuiet.
  • Det er ikke tillatt å tegne, ripe inn eller klistre klistremerker på PC-en. Unntaket er navnelapp.

  7. Feil og skade mv.

  Feil ved PC-en må meldes til skolen umiddelbart.

  Dersom det oppstår skade på PC-en eller den går tapt, kan skolen på vegne av Akershus fylkeskommune kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. For elever under 18 år vises det til skadeserstatningsloven § 1-1 om elevens eget ansvar ved skader voldt forsettlig eller uaktsomt, og til skadeserstatningsloven § 1-2 om foreldrenes ansvar.

  Det faktiske, økonomiske tapet ved totalskadet / tapt PC beregnes til netto innkjøpspris, redusert med 1/3 for hvert skoleår [1] som er gått siden PC-en første gang ble tatt i bruk.

  Ved reparerbar skade på følgende utstyr, eller tap av deler, er elevens ansvar begrenset til følgende beløp:

  Tap/skade på:

   

  Skjerm

  standard

  PC

  Skjerm

  kraftig

  PC/MAC

  Tastatur

  Batteri

  Lader

  PC/MAC

  Veske

  Chassis

  Harddisk

  Egenandel kr:

  1000,-

  1500,-

  250,-

  300,-

  150,-/450,-

  100,-

  1000,-

  350,-

  Beløpene i tabellen er å anse som maksbeløp, og kan fravikes i enkelte tilfeller etter vurdering fra skolen.

  8. Erstatnings-PC

  Når PC-en er blitt totalskadet eller har gått tapt, og eventuelle krav i henhold til pkt. 8 er gjort opp, kan eleven få annet, tilnærmet likeverdig utstyr på de samme betingelser som gjaldt for det opprinnelige. Frem til krav i henhold til pkt. 7 er gjort opp, vil eleven få låne PC av skolen i de situasjonene PC er påkrevet etter skolens vurdering.


  1. Med skoleår menes perioden fra skoleåret starter til skolens siste offisielle skoledag. Dersomdet oppstår skade på PCen eller PCen går tapt i påfølgende sommerferie, regnes dette som neste skoleår i nedskrivingssammenheng.