• Regler og rutiner

 • IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune

  • Skriv ut
  • Tips en venn

  Revidert 1.8.2014


   

  1. Virkeområde
  2. Bruk av IKT-ressurser
  3. Brukeridentitet og passord
  4. Nedlasting og installasjon av programvare
  5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn
  6. Sikkerhetskopi og lagring
  7. Opphavsrett
  8. Datasikkerhet og personvern
  9. Ansvarsbegrensning
  10. Brudd på IKT-reglementet
  11. Erstatning
  12. Særskilte regler ved den enkelte skole

   


   

  Med ”skolen” menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Akershus fylkeskommune.

  Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

  1. Virkeområde

  Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune.  Reglementet gjelder bruk av skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, IKT-utstyr og programvare.

  2. Bruk av IKT-ressurser

  Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Privat bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt. 

  IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.

  Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk på skolens område. Det er videre heller ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen.

  Bruk av IKT-ressurser i forbindelse med eksamen er regulert i Retningslinjer for eksamensgjennomføring i Akershus Fylkeskommune.

  3. Brukeridentitet og passord

  Tilgang til skolens nettverk gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord.

  Passordet er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart.

  Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. 

  Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

  4. Nedlasting og installasjon av programvare

  Nedlasting av filer og installasjon av programvare utover det skolen tilbyr, skjer på eget ansvar. Det forventes at alle som installerer programvare gjør dette i samsvar med lisensreglene for programvaren.

  Eleven plikter å avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

  5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn

  Datatrafikk mot internett blir logget. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten i systemet og sikre at skolens reglement overholdes.

  Skolens datamaskiner kan kreves innlevert i kortere perioder for vedlikehold og oppgradering. Alle datamaskiner som benyttes ved prøver eller eksamen kan kreves innlevert for kontroll. Eleven skal varsles før innleveringen skal skje.

  6. Sikkerhetskopi og lagring

  Eleven skal få informasjon om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. Eleven har selv ansvar for å ta sikkerhetskopi og kopi av relevante filer.

  7. Opphavsrett

  Det er ikke tillatt å bruke IKT-ressursene i strid med regler for opphavsrett.

  8. Datasikkerhet og personvern

  Skolen skal, så langt det er mulig, beskytte elevenes integritet slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes.

  Når eleven forlater datamaskinen og andre kan få tilgang til den, skal eleven alltid låse eller logge ut av datamaskinen.

  Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten.

  Eleven plikter å ha oppdatert antivirusprogram på datamaskinen og benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

  9. Ansvarsbegrensning

  Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.

  Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

  10. Brudd på IKT-reglementet

  Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

  11. Erstatning

  Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven leier eller ev. låner av skolen, reguleres særskilt i ”Reglement for bruk av elev-PC”.

  12. Særskilte regler ved den enkelte skole

  Skoleutvalget har anledning til å vedta tilleggsregler som gjelder for den enkelte skole, såfremt disse ikke bryter med punkt 1-11.

   

  IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune

  • Skriv ut
  • Tips en venn

  Revidert 1.8.2014


   

  1. Virkeområde
  2. Bruk av IKT-ressurser
  3. Brukeridentitet og passord
  4. Nedlasting og installasjon av programvare
  5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn
  6. Sikkerhetskopi og lagring
  7. Opphavsrett
  8. Datasikkerhet og personvern
  9. Ansvarsbegrensning
  10. Brudd på IKT-reglementet
  11. Erstatning
  12. Særskilte regler ved den enkelte skole

   


   

  Med ”skolen” menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Akershus fylkeskommune.

  Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

  1. Virkeområde

  Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune.  Reglementet gjelder bruk av skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, IKT-utstyr og programvare.

  2. Bruk av IKT-ressurser

  Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Privat bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt. 

  IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.

  Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk på skolens område. Det er videre heller ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen.

  Bruk av IKT-ressurser i forbindelse med eksamen er regulert i Retningslinjer for eksamensgjennomføring i Akershus Fylkeskommune.

  3. Brukeridentitet og passord

  Tilgang til skolens nettverk gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord.

  Passordet er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart.

  Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. 

  Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

  4. Nedlasting og installasjon av programvare

  Nedlasting av filer og installasjon av programvare utover det skolen tilbyr, skjer på eget ansvar. Det forventes at alle som installerer programvare gjør dette i samsvar med lisensreglene for programvaren.

  Eleven plikter å avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

  5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn

  Datatrafikk mot internett blir logget. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten i systemet og sikre at skolens reglement overholdes.

  Skolens datamaskiner kan kreves innlevert i kortere perioder for vedlikehold og oppgradering. Alle datamaskiner som benyttes ved prøver eller eksamen kan kreves innlevert for kontroll. Eleven skal varsles før innleveringen skal skje.

  6. Sikkerhetskopi og lagring

  Eleven skal få informasjon om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. Eleven har selv ansvar for å ta sikkerhetskopi og kopi av relevante filer.

  7. Opphavsrett

  Det er ikke tillatt å bruke IKT-ressursene i strid med regler for opphavsrett.

  8. Datasikkerhet og personvern

  Skolen skal, så langt det er mulig, beskytte elevenes integritet slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes.

  Når eleven forlater datamaskinen og andre kan få tilgang til den, skal eleven alltid låse eller logge ut av datamaskinen.

  Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten.

  Eleven plikter å ha oppdatert antivirusprogram på datamaskinen og benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

  9. Ansvarsbegrensning

  Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.

  Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

  10. Brudd på IKT-reglementet

  Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

  11. Erstatning

  Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven leier eller ev. låner av skolen, reguleres særskilt i ”Reglement for bruk av elev-PC”.

  12. Særskilte regler ved den enkelte skole

  Skoleutvalget har anledning til å vedta tilleggsregler som gjelder for den enkelte skole, såfremt disse ikke bryter med punkt 1-11.